Học tiếng Trung, tiếng Nhật tại Hải Phòng - đào tạo tiếng Trung, tiếng Nhật tại Hải Phòng - trung tâm ngoại ngữ Trung - Nhật tại Hải Phòng

https://hanngutracviet.com


ĐIỂM THI HANU MỞ ĐĂNG KÝ KỲ THI HSK/HSKK TRÊN MÁY TẠI ĐIỂM THI NGÀY 13.01.2024 VÀO NGÀY 12.12.2023

ĐIỂM THI HANU MỞ ĐĂNG KÝ KỲ THI HSK/HSKK TRÊN MÁY TẠI ĐIỂM THI NGÀY 13.01.2024 VÀO NGÀY 12.12.2023
Link bài viết: https://www.facebook.com/share/p/BK1qJZSyxuGCE4Ei/?mibextid=WC7FNe
🌟THÔNG BÁO: MỞ ĐĂNG KÝ DỰ THI HSK/HSK KHẨU NGỮ TRÊN MÁY TẠI ĐIỂM THI ĐỢT THI NGÀY 13.01.2024 🌟
(中文在下面)
Nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi HSK/HSK Khẩu ngữ của đông đảo thí sinh, Điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội mở đợt thi HSK/HSK Khẩu ngữ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒.
Thông tin về đợt thi 13.01.2024 cụ thể như sau:
1️⃣ Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́: Tất cả những người có nhu cầu thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ HSK/HSK Khẩu ngữ.
2️⃣ 𝐂𝐚̂́𝐩 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́:
HSK3 + HSK Khẩu ngữ Sơ cấp: 250 thí sinh
HSK4 + HSK Khẩu ngữ Trung cấp: 300 thí sinh
HSK5 + HSK Khẩu ngữ Cao cấp: 250 thí sinh
HSK6 + HSK Khẩu ngữ Cao cấp: 100 thí sinh
3️⃣ 𝐋𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢:
HSK3 + HSK khẩu ngữ Sơ cấp: 1.200.000 VNĐ/thí sinh
HSK4 + HSK khẩu ngữ Trung cấp: 1.500.000 VNĐ/thí sinh
HSK5 + HSK khẩu ngữ Cao cấp: 1.750.000 VNĐ/thí sinh
HSK6 + HSK khẩu ngữ Cao cấp: 2.000.000 VNĐ/thí sinh
❗️𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: Thí sinh chỉ chuyển khoản lệ phí đăng ký dự thi khi có thông báo xác nhận và hướng dẫn của Điểm thi.
4️⃣ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒
HSK 4, HSK 6: Bắt đầu làm bài thi từ 9:00, thí sinh có mặt tại phòng thi từ 8:00
HSK 3, HSK 5: Bắt đầu làm bài thi từ 13:30, thí sinh có mặt tại phòng thi từ 12:30
HSK Khẩu ngữ Sơ cấp: Bắt đầu làm bài thi từ 15:40
HSK Khẩu ngữ Trung cấp: Bắt đầu làm bài thi từ 11:25
HSK Khẩu ngữ Cao cấp: Bắt đầu làm bài thi từ 17:15, thí sinh có mặt tại phòng thi từ 16:15
5️⃣ 𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́:
▶ Các thí sinh có thể bắt đầu đăng ký dự thi theo đường link dưới đây 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑:
▪️ HSK 3 + HSK Khẩu ngữ Sơ cấp: https://forms.gle/Po7NaNVYqWbqJd5u8
▪️ HSK 4 + HSK Khẩu ngữ Trung cấp: https://forms.gle/vXtSxjgEhRM7Xkhp7
▪️ HSK 5 + HSK Khẩu ngữ Cao cấp: https://forms.gle/GppYqTEFBvqAKdEG6
▪️ HSK 6 + HSK Khẩu ngữ Cao cấp: https://forms.gle/ij5XyXMzMY2ikshAA
* Điểm thi CHỈ NHẬN thông tin đăng ký qua các link phía trên.
❗ Chú ý:
Biểu mẫu đăng ký dự thi sẽ đ𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝟐𝟐:𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑 hoặc 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 thí sinh đăng ký tối đa. Mỗi thí sinh 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝟎𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢, đ𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢.
Do thời gian bắt đầu làm bài thi HSK Khẩu ngữ không trùng nhau, các thí sinh 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐇𝐒𝐊𝟑 𝐯𝐚̀ 𝟒 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐇𝐒𝐊𝟒 𝐯𝐚̀ 𝟓 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐢. 𝐇𝐒𝐊 𝟓 𝐯𝐚̀ 𝟔 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐡𝐢.
▶ Sau khi hoàn tất đối chiếu thông tin đăng ký của thí sinh, Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐥𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐢́ 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢. Các thí sinh sau khi điền biểu mẫu đăng ký, vui lòng chờ thông báo trên fanpage và kiểm tra hòm thư đã đăng ký dự thi của mình!
👉🏻 为满足考生需求,越南河内大学孔子学院已向CTI申请开放𝟐𝟎𝟐𝟒年𝟎𝟏月𝟏𝟑日HSK-HSK口语机考,
具体如下:
1️⃣ 报名对象:具有报考 HSK/HSK口语需求的考生。
2️⃣ 考试科目及报名额:
HSK3级 + HSK口语初级: 250名
HSK4级 + HSK口语中级: 300名
HSK5级 + HSK口语高级: 250名
HSK6级 + HSK口语高级: 100名
3️⃣ 报名费:
HSK3级 + HSK口语初级:1.200.000 VND/人次
HSK4级 + HSK口语中级:1.500.000 VND/人次
HSK5级 + HSK口语高级:1.750.000 VND/人次
HSK6级 + HSK口语高级:2.000.000 VND/人次
4️⃣ 预计考试日期:𝟐𝟎𝟐𝟒年𝟎𝟏月𝟏𝟑日星期六
HSK4级、HSK6级:上午9:00开始,考生上午8:00进考场
HSK3级、HSK5级:下午13:30开始,考生下午12:30进考场
HSK口语初级:下午15:40开始
HSK口语中级:上午11:25开始
HSK口语高级:下午17:15开始,考生下午16:15进考场
5️⃣ 报名流程:
▶ 报名时间:𝟐𝟎𝟐𝟑年𝟏𝟐月𝟏𝟐日上午𝟏𝟎:𝟎𝟎点考生点击下方链接填写报名信息。
▪️ HSK3级 + HSK口语初级:https://forms.gle/Po7NaNVYqWbqJd5u8
▪️ HSK4级 + HSK口语中级:https://forms.gle/vXtSxjgEhRM7Xkhp7
▪️ HSK5级 + HSK口语高级:https://forms.gle/GppYqTEFBvqAKdEG6
▪️ HSK6级 + HSK口语高级:https://forms.gle/ij5XyXMzMY2ikshAA
* 上述链接为本次报名唯一途径,请各位考生注意。
❗ 注意:
Google Form报名表将在满报名额或超过时限(当天22:00)自动关闭。每一位考生仅报名一次,重复报名视为报名失败。
因HSK口语考试时间不同,考生可以在本考点同时报考HSK3和4级或者HSK4和5级。HSK5和6级无法同时报名。
▶ 完成核对工作后,考点将向成功报名的考生发送确认缴费邮件。请考生提交报名表成功后静等通知。
此致,
敬礼!
Trân trọng,
Điểm thi năng lực Hán ngữ quốc tế HSK Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
❓ Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
🔗 Fanpage Facebook: @HSKVienkhongtuhanu
💌 Email: hsk-hanu@hanu.edu.vn
☎️ Hotline: 0869.651.828 – 0813.213.756 (Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính)

Nguồn tin: Điểm thi năng lực Hán ngữ quốc tế HSK Viện Khổng Tử HANU

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây